Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Peak Dogs Hondentraining en gedragstherapie, gevestigd te Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer: 80920810

Artikel 1: Definities

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7: 400 e.v. BW, waarbij Peak Dogs zich verbindt jegens de klant een training of gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de Hond(en) van die klant.
1.2.1 Training: Het begeleiden van lessen ten behoeve van gedrag en gehoorzaamheid van de hond.
1.2.2 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het samenstellen van een therapie die aansluit bij de gestelde diagnose en het begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uitvoering van de therapie.
1.3 Kynologisch instructeur en Gedragstherapeut: Anouk Gaemers, gevestigd te Hellevoetsluis, opgeleid voor en gespecialiseerd in advisering en begeleiding van (ongewenst) gedrag van honden.
1.4 Klant: Eigenaar van de hond, die een Training of Gedragstherapeutische behandeling wenst en daartoe opdracht geeft inzake het gedrag van het dier.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van een vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en de totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door Peak Dogs zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2 Overeenkomst van opdracht komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken voor Training of Gedragstherapeutische behandeling.

Artikel 3: Uitvoering van opdracht

3.1 Peak Dogs staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren
3.2 De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden dat toelaten, de aanwijzingen van de Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut op te volgen.
3.3 De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden dat toelaten, tijdens de training gebruik te maken van de door de Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut en omgeving.
3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook die zijn gedaan door de Kynologisch instructeur/ Gedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.5 Honden, welke een training volgen, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.

Artikel 4: Verlening en beëindiging

4.1 Verlening van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:
4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surseance wordt van betaling word verleend;
4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het Nederlands recht.

Artikel 5: Vergoedingen

5.1 Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door de Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
5.3 De vergoeding dient uiterlijk ten tijde van de eerste Training te zijn voldaan.

5.4 Deelbetaling van de vergoeding voor Training/Gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut.
5.5 Annulering door de klant van gemaakte afspraken zal door de Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut aanvaard worden.
5.6 Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
5.7 Bij een door de Peak Dogs aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Bij een door Peak Dogs aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Indien de afspraak op een later tijdstip wordt ingehaald zijn er geen extra kosten verschuldigd.

5.8 Indien de klant de gemaakt afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie-organisatiekosten gerestitueerd.
5.9 Indien de Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Peak Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de Kynologisch Instructeur/Gedragstherapeut in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Training/Gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6.2 De Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de Training/Gedragstherapeutische behandeling.
6.3 Deelname door de klant aan Training of Gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn hond(en).
6.4 Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn hond geldig is.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 De kynologisch instructeur/Gedragstherapeut zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 De Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut zal eventueel gemaakte video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Training of Gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.

Artikel 8 Intellectuele eigendom en copyright

8.1 De Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die het uitvoeren van de opdracht inzake methoden en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
8.2 Alle door de Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de Training/Gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaargemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Slotbepalingen van de algemene voorwaarden

9.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door de klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.
9.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de Kynologisch instructeur/Gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Op overeenkomsten gesloten met Peak Dogs is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Klachtenprocedure

Peak Dogs streeft ten alle tijden naar tevreden klanten. Daarom ga ik graag met u in gesprek als ik een fout heb gemaakt of als u andere klachten hebt over de aanpak of het beleid van Peak Dogs. U kunt uw klacht in eerste instantie kenbaar maken d.m.v. een persoonlijk gesprek met Anouk Gaemers. Tijdens dit gesprek zal Anouk Gaemers samen met u de klacht bespreken en samen met u kijken naar een oplossing voor het gerezen probleem.

Mocht u na dit gesprek een officiële klacht willen indienen dan kunt u deze indienen via info@peakdogs.nl

Vermeld u de volgende zaken in deze e-mail:

  • Gegevens van de cursist/cliënt en Hond;
  • Een zo compleet en concreet mogelijke omschrijving van de klacht;
  • Een naar uw mening, goede oplossing voor het probleem.

 

De ontvangst van deze mail zal binnen drie werkdagen worden bevestigd. In deze bevestiging zal het volgende worden opgenomen: 1. Een korte omschrijving van de klacht, 2. Een tijdstip en de omschrijving van wanneer de klacht zal worden onderzocht. 3. Een reactietermijn waarbinnen de cursist/cliënt een reactie kan verwachten over de ingediende klacht. Aan de hand van de inhoud van de mail, zullen alle betrokkenen worden gehoord en zal er een gezamenlijk overleg worden ingepland zodat er alsnog tot een oplossing gekomen kan worden.